ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт Үзэх тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Үзэх шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан Үзэх худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт 2022 он Үзэх худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, […]

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт ЗУРАГ ДЭЭР ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Худалдан авах ажиллагааны талаар:

– Худалдан авах ажиллагааны талаар: Ховд аймгийг  2021-2025 онд хөгжүүлэх  5 жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-ын 1.6, 4-ийн 1 болон 4.1.2 дугаар заалтууд, ”Цахим Ховд”,   “Хариуцлагатай тунгалаг төр” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор  ”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай  хууль “ – ийг сурталчилж, […]

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт

төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт ЗУРАГ ДЭЭР ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн жагсаалт

төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн жагсаалт ЗУРАГ ДЭЭР ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ