ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлтҮзэх
тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэлҮзэх
шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаанҮзэх
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт 2022 онҮзэх
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт 2023 онҮзэх