МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Хууль, эрх зүй Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЦААНЫ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хууль зүй, Дотоод хэргийн яамны харъяа  Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2014 онд байгуулагдан ажиллаж байна.

“Төлбөрийн чадваргүй  яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-д заасны дагуу Улсын өмгөөлөгч нь төлбөрийн чадваргүй иргэдэд:

  – Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх

Хууль зүйн  зөвлөгөө өгнө / биечлэн, утсаар/

-Хууль сурталчилах үйл ажиллагаанд оролцож байна.


          Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч гэдэгт: 

  • Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран баталсан аргачлалын дагуу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд орсон, амьжиргааны түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн гишүүн
  • Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд  бүртгэлгүй боловч ядуурлын  шугамаас доогуур  орлоготой  болохоо  тодорхойлсон хүн
  • Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан онцгой болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд тус тус хамаарна.

Мөн үүнээс гадна гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбогдох асуудалд зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж байна.

Дээрх чиг үүргийн хүрээнд  Хууль зүйн туслацааны төвийн Ховд аймаг дахь салбараас сүүлийн 3 жилд  төлбөрийн чадваргүй 102 хүнд  үнэ төлбөргүй  өмгөөллийн туслалцаа, 512 иргэнд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгч,  15 удаагийн сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулжээ.

Сургалт сурталчилгааны ажилд  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн  газар, Цагдаагийн газар,  Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь төлөөлөл, Гэр бүлийн радио  105,4 зэрэг  байгууллагуудтай  хамтран  ажиллаж хэвшээд байна.

Хууль зүйн сайд, аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан 2019, 2020 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд  иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны  үйлчилгээний хэвийн нөхцлийг хангах зорилгоор   орон нутгийн төсөв, “Хөшөөт хөгжил сан”-гийн 20,3 сая төгрөгийн  дэмжлэгтэйгээр  Хууль зүйн туслалцааны төвийн Ховд аймаг дахь   салбарын ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэн засвар хийж, ширээ сандал, техник хэрэгслэлүүдийг шинэчлэн ашиглалтанд оруулахад бэлэн болголоо.