Хүний нөөцийн удирдлага

гарчигТатах
1АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМҮзэх
2АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМҮзэх
3БҮТЭЦ, ОРОН ТООҮзэх
4АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТАЛСАН ТУХАЙ ТУШААЛҮзэх
6НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛҮзэх
7ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
Үзэх
8Стратегиүзэх

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТлинк
1Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтатах
2геологи, уул уурхай хяналтын улсын байцаагчтатах
3дайчилгааны офицертатах
4Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэнтатах
5Иргэдийн өргөдөл, гомдол,эрэлт хүсэлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнтатах
6Мэдээллийн технологи, сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтатах
7Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын офицертатах
8Сум, байгууллагын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнтатах
9тоо бүртгэлийн офицертатах
10Төлөвлөлт зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэнтатах
11Төрийн сангийн дотоод хяналт, аудит хариуцсан мэргэжилтэнтатах
12Төрийн үйлчилгээ-мэдээллийн төвийн менежер (ахлах мэргэжилтэн)татах
13төсвийн бодлогын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнтатах
14Улсын байцаагчтатах
15Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтатах
16Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагчтатах
татах
татах
татах