Аймгийн Засаг даргын орлогч

Т.ЖАРГАЛСАЙХАН
Аймгийн Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч
Ч.УРАНЧИМЭГ
Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч