Бодлогын баримт бичиг

Бодлогын баримт бичиг
1Үйл ажиллагааны тайланүзэх
2Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ-үнэлгээүзэх
3Дотоод аудитүзэх
4хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайланүзэх
5Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланүзэх
6Засгийн газрын шийдвэр эрхзүйн актүзэх
7Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүзэх
8Холбогдох судалгаа,Үзэх