Нөөцийн жагсаалт

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц жагсаалтлинк
1Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 2019 онүзэх
2Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 2020 онүзэх
3Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 2021 оны 03 сарүзэх
4Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 2021 оны 11 сарүзэх