Судалгаа, шинжилгээний ажил

Судалгаануууд

судалгаа, шинжилгээний ажиллинк
1Ондатрын судалгааүзэх
2Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын ховд аймгийн нэгдсэн дүнүзэх
3Бүх нийтийн соёлын боловсролын судалгааүзэх
4Бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтүзэх
5Нисэх буудлын уур амьсгалын судалгааүзэх
6Ховд аймгийн фотомониторингийн цэгүүдийн талбайн хэмжээүзэх