Засаг даргын орлогч

Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН