Сонгон шалгаруулалтын зар

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд khovd@csc.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын17-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд зохион явуулна.

1Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга,
2Ховд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга,
3Ховд аймгийн Дарви сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал,
4Ховд аймгийн Жаргалант сумын Прогресс ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал,
5Ховд аймгийн Ховд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал,
6Ховд аймгийн Цэцэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал,
7Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал,
8Ховд аймгийн Дуут сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч.
9Ховд аймгийн Ховд сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч,
10Ховд аймгийн Чандмань сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч,
11Ховд аймгийн Цэцэг сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр 09:00-17:00 цагийн хооронд khovd@csc.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын17-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд зохион явуулна.

1Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
2Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
3Ховд аймгийн Ховд сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
4Ховд аймгийн Булган сумын Байгаль хамгаалагч,
5Ховд аймгийн Буянт сумын Байгаль хамгаалагч,
6Ховд аймгийн Дарви сумын Байгаль хамгаалагч,
7Ховд аймгийн Цэцэг сумын Байгаль хамгаалагч,
8Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Байгаль хамгаалагч,
9Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасгийн бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
10Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
11Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
12Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
13Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
14Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
15Ховд аймгийн Дуут сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн,
16Ховд аймгийн Дуут сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн.