Үйлчилгээ үзүүлэх

 Үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал, журам 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Хувийн өмчийн цэцэрлэг байгуулах, Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх зөвшөөрөл
Архивын тасгаас үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах баримт бичиг