Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг

Аймаг, сумын хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
Байгаль орчин ба нийгмийн менежментийн систем
Байгаль орчны төлөв байлдын үнэлгээ
Нутгийн уугуул иргэдийн төлөвлөлтийн хүрээ
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө
Гэр хорооллыг хөгжүүлэх сайн дурын оролцооны хүрээ
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийн хураангуй -1р шат
2,3-р үе шатны ажлын урьдчилсан цар хүрээ
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний тойм
Олон нийттэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогсдын жагсаалт
Гомдол барагдуулах мягтын загвар
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн Ерөнхий баримт бичиг 2020 оны 05 сар
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий, Дэлүүн болон Буянт сумд
Увс аймгийн Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумд