ЗАХИРАМЖ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хөрөнгө гаргах тухай 47 2017-02-13
Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай 49 2017-02-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50 2017-02-13
Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 51 2017-02-13
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 52 2017-02-13
Асрамжид хамруулах тухай 43 2017-02-02
Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 44 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 46 2017-02-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 48 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 33 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 38 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 39 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 40 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 41 2017-02-01
Эрх шилжүүлэх тухай 42 2017-02-01
Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 45 2017-02-01
Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 36 2017-01-31
Журам батлах тухай 37 2017-01-31
Хөрөнгө гаргах тухай 34 2017-01-30
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 35 2017-01-30
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 32 2017-01-26
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 25 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 26 2017-01-25
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 27 2017-01-25
Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 28 2017-01-25
Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 29 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 30 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 31 2017-01-25
Хөрөнгө гаргах тухай 24 2017-01-24
Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай 8 2017-01-16
Салбар зөвлөл байгуулах тухай 4 2017-01-13
Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 5 2017-01-13
Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 6 2017-01-13
Хүүхдийн байгууллагын үйл ажиллагааг түр хаах тухай 7 2017-01-13
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 1 2017-01-09
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 2017-01-05