ЗАХИРАМЖ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 268 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 269 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 270 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 272 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 273 2017.07.04
Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах захим арга хэмжээний тухай 274 2017.07.04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 249 2017.06.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 250 2017.06.19
Хөрөнгө гаргах тухай 252 2017.06.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 251 2017.06.19
Баяр наадам тэмдэглэн өнгарүүлэх арга хэмжээний тухай 248 2017.06.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 247 2017.06.14
Д.Гантуяад сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 243 2017.06.06
Цэргийн дүүцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай 246 2017.06.06
Хөрөнгө гаргах тухай 237 2017.06.05
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 238 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 239 2017.06.05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 240 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 241 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 236 2017.05.30
Хөрөнгө гаргах тухай 232 2017.05.29
Жуух бичгээр шагнах тухай 232 2017.05.29
Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгаа зохион байгуулах, хяналт тавих комисс байгуулах тухай 235 2017.05.29
Хөрөнгө гаргах тухай 244 2017.05.27
Хөрөнгө гаргах тухай 245 2017.05.27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2017.05.25
Аймгийн онцгой комисс, гамшигаас хамгаалах албад, мэргэулийн ангийн шинэчлэн байгуулах тухай 230 2017.05.25
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2017.05.25
Ховд аймгийн засаг даргын захирамж 681 2017-12-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 268 2017-07-04
Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 267 2017-07-03
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 256 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 257 2017-06-28
Хөрөнгө гаргах тухай 258 2017-06-28
Хөрөнгө гаргах тухай 259 2017-06-28
Эзэмшилд газрын хэмжээ, талбай өөхчлөх тухай 261 2017-06-28
Өмчлах газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 262 2017-06-28
Газар эзэмжих эрх шилжүүлэх тухай 263 2017-06-28
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 264 2017-06-28
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 265 2017-06-28
Сонгуулын тухай хуулийн хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 254 2017-06-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 266 2017-06-03
Хөрөнгө оруулах тухай 253 2016-06-20
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 225 2015.05.25
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2015.05.25
хөрөнгө гаргах тухай 227 2015.05.25
Эрх шилжүүлэх тухай 232 2015.05.25
Захирамж хүчингүйд Тооцох тухай 224 2015.05.24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 217 2015.05.22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 218 2015.05.22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 220 2015.05.22
Технизийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 221 2015.05.22
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 222 2015.05.22
Хөрөнгө гаргах тухай 223 2015.05.22