Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН  ТАМГЫН  ГАЗРЫН  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНД  МӨРДӨГДӨХ ХУУЛЬ  ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

“А”

- Архивынтухай      1998-01-02                ТМ-98 №2

- Авлигын эсрэг хууль    2006-07-06      ТМ-2006-09-21 №35

“Б”

- Байгууллагын  нууцын тухай        ТМ-95 №7,             АЭ-95 №106

“Г”

- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  тухай  1997-12-04        ТМ-98 №1

- Галынаюулгүйбайдлынтухай         1999-05-28                       ТМ-99.06.16. №27

“Ж”

- Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай   2011-02-02    ТМ 2011-02-25№8

“З”

- Захиргааны хариуцлагын тухай    1992-11-27         ТМ-92 №4-5

- Захиргааныхэрэгхянаншийдвэрлэхтухай  2002-12-26  ТМ-2003.01.16,  №03

- Засаг  захиргаа,  нутаг  дэвсгэрийн  нэгж,  түүний удирдлагын тухай

2006-12-15   ТМ 2007-01-10 №2

“И”

- Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай  1995-04-17  ТМ-95 №7 ,  АЭ-95 №99

“М”

- Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийнтухай 2011.06.16  ТМ 2011-07-09 №26

“Н”

- Намын гишүүнээс түдгэлзвэл зохих албан тушаалын тухай  1991-08-28   ТМ-91

- Нийгмийн  даатгалын  тухай  1994-05-31       ТМ-94 №8,  АЭ-94 №142

- Нягтлан  бодох  бүртгэлийн  тухай  2001-12-13 ТМ-2002.01.04,  №  04

- Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай   2003-12-18  ТМ-2004.01.08  № 2

- Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай        2012.01.19   ТМ 2012-02-24№08

“Т”

- Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай   1993-11-11

- Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай 1994-05-20         ТМ-94 №6,  АЭ-94 №116

- Төрийн нууцын тухай   1995-04-18 ТМ-95 №7,          АЭ-95 №106

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 1996-05-27 ТМ-96 №11,  АЭ-96 №118

- Төрийн албаны тухай  2002-06-28  ТМ-2002.07.26, № 28

- Төрийн хяналт шалгалтын тухай  2003-05-09  ТМ-2003.01.10 №2

- Төрийн албан ёсны хэлний тухай  2003-05-15, ТМ-2003.06.04  № 21

- Тамхины хяналтын тухай           2005.07.01,   ТМ 2005-07-14 №27

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005-12-01   ТМ 2005-12-28 №48

- Татварын ерөнхий хууль  2008-05-20 ТМ 2008-06-14 №22

- Төсвийн тухай      2011.12.23,   ТМ 2012-01-20 №03

“Ү”

- Үндсэн хууль  1992-01-13          ТМ-92 №1

- Үндэсний их баяр наадмын тухай 2003-06-19,  ТМ-2003.06.30  № 24

“Х”

- Хувь хүний нууцын тухай  1995-04-21,  ТМ-95 №7,  АЭ-95 №106

- Хувь хүний нууцын тухай 1995-04-21,   ТМ-95 №7, АЭ-95 №106

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2008-10-09, ТМ 2008-06-06№21   

“Ц”

- Цахим гарын үсгийн тухай 2011.12.15 , ТМ 2012-01-06№01

 

оОо

 
Find us on Facebook
Follow Us