ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Б.ГАНБОЛД

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №214, утас:99438912

И-мэйл: b_ganbold@khovd.gov.mn

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайлалыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх

Б.БОЛОРМАА

АЙМГИЙН ШАГНАЛ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 202, утас: 99438885

 И-мэйл: bolormaa@khovd.gov.mn

 Аймгийн засаг даргад уламжилсан шагнал, байгууллагын дотоод ажлыг хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

М.ОТГОНХИШИГ

ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 220, утас: 99479927

 И-мэйл: otgonkhishig@khovd.gov.mn

 Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хуулийн хугацаанд хөнгөн шуурхай барагдуулах, хариу өгөх, судалж нэгдсэн дүгнэлт, мэдээ тайлан гаргах

 

П.ДОЛГОР

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Өрөөний № 210, утас: 99434244

 И-мэйл: dolgor@khovd.gov.mn

Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн агуулга, бүтэц, баримт бичигтэй ажиллах арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд баримт бичгийн эмх цэгц, бүрдэл, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулах, баримт бичгийн нууцлалыг хадгалах.

 

Б.ЭНХБААТАР

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 202, Утас: 99433663

И-мэйл: enkhbaatar@khovd.gov.mn

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, УИХ, Засгийн газраас баталсан үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын биелэлтүүдийг гаргуулан авч unelgee.gov.mn хаяг руу шивж оруулах, Сум, байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөө боловсруулхад арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дотоод зохион байгуулалтыг хариуцаж ажиллана.

Т.АЛИМАА

СУМ, БАЙГУУЛЛАГА, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219 

И-мэйл:  alimaa@khovd.gov.mn

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, түүний эрхлэх асуудлын хүрээний· албан байгууллагууд, сумдын дотоод ажилд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө· өгөх, тайлан мэдээг нэгтгэх, аймгийн болон Засаг даргын шагналд тодорхойлогдсон иргэдийн материалыг холбогдох газарт нь уламжилж шийдвэрлүүлэх, аймгийн үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

Б.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 215 Утас:95048588

И-мэйл: erdenechimeg@khovd.gov.mn

Аймгийн· Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, Тамгын газраас Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, гадаад айлчлал, арга хэмжээ зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх

 

Б.НЯМДЭЛГЭР

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Өрөөны № 314, утас 91705705, 99028514

И-мэйл: nyamdelger@khovd.gov.mn,

Засаг даргын тамгын газрын төсөв санхүү хариуцна.

ЗДТГ-ын батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу зарцуулж, төсөв төлөвлөж, санхүүгийн мэдээ тайланг тайлант хугацаанд гарган удирдлагууд болон олон нийтэд мэдээлэх, хөрөнгийн ашиглалт болон санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавих үүрэг гүйцэтгэнэ. Удирдлагууд болон харилцагч байгууллагуудыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр хангах, ажилчидтай холбогдох тооцоог тухай бүрт хийж байх

Д.ДӨМӨГТҮШИГ

ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 425, утас: 99515888

И-мэйл: dumugtushig@khovd.gov.mn

ЗДТГ-ын сүлжээ болон компьютер, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана. Цахим засаглалын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

Э.ГАНТУЛГА

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 209, утас: 95269980

И-мэйл: gantulga.e@khovd.gov.mn

Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, төрийн жинхэнэ албаны мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах

 

Б.ТҮМЭНЖАРГАЛ

УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - 1111 ТӨВИЙН ОПЕТОР

 утас: 95553643

И-мэйл: tumenjargal@khovd.gov.mn

Иргэдийг хүлээж авч уулзах, харилцах, 1111 төвд ирсэн санал гомдлыг холбогдох байгууллагад шилжүүлж, иргэнд хариу өгөх

 

 

Ж.САРУУЛ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН

Өрөөний № 208, утас: 99968789

И-мэйл: lsaruul@khovd.gov.mn

Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна.

 

 

О.НЯМ-АДЪЯА 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас:95930706

nyam-adiya@khovd.gov.mn

Засаг даргын үйл ажиллагааг шуурхай байдлаар хангах. Засаг даргаас албан тушаалтан, албан газруудад өгсөн үүрэг даалгаврыг баримт бичиг болгон баримтжуулж, албажуулах. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Засаг даргын цагийн зохион байгуулалтыг хийх. Үйл ажиллагааны график гаргах. Засаг даргын албан үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх.

Б.ЛХАГВАБАЯР

ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас: 99439649

И-мэйл:    lhagvabayar@khovd.gov.mn

Засаг дарга болон орлогч дарга нарт ирсэн албан бичгүүдийг бүртгэж танилцуулан, заалт хийлгэж, холбогдох хэлтэс агентлагуудад өгөх, хяналт тавих, Засаг даргын албан даалгавар, захирамжид виз өгөх, тамга тэмдэг дарах, албан тоотод гарын үсэг зуруулж, зааврын дагуу тамга, тэмдэг дарах Засаг дарга болон орлогч даргатай уулзах албан болон хувийн уулзалтыг зохион байгуулах

 

 

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

 

 

Б.БАЯРСҮХ

   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

   өрөөний №211, утас: 99438863

   И-мэйл:bayarsukh @khovd.gov.mn

  Ховд аймгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, эдийн засгийн хөгжлийн    

стратеги, төлөвлөлт зэрэг асуудлаар бодлого баримтлах, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үнэлж дүгнэх чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

gantulga

Б.ГАНТУЛГА

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХУДАЛДААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

өрөөний №206, утас: 99049018

И-мэйл: gantulga@khovd.gov.mn,

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа хариуцна.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бүтээгдэхүүний хэмжээ, нэр төрөл, чанар, стандарт, худалдаа, бараа материалын хангамж, экспорт, импорт, согтууруулах ундааны үйлчилгээний асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Б.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР, ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 207, утас: 89400705

И-мэйл: tumendemberel@khovd.gov.mn

Аймгийн ерөнхий архитектор, дэд бүтцийн асуудлыг хариуцна

 

 

Х.БААСАНХҮҮ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 207, утас: 99081389

И-мэйл: baasankhuu@khovd.gov.mn

Байгаль хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, байгалийг нөхөн сэргээх, усны бодлого ан агнуурын асуудал, ус цаг уурын асуудал, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал, хот тохижилтын асуудал хариуцах

 

Н.МЯНГАНБАНЗРАГЧ

ЭДИЙН ЗАСАГ, СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

өрөөний №207,

Э-мэйл: myanganbanzragch@khovd.gov.mn,

Эдийн засгийн хөгжлийн стратеги төлөвлөлт хариуцна.

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл боловсруулах үр ашгийг дээшлүүлэх, хөтөлбөр, төсөл, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

Ц.СУВДАА

ЗАМ ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

өрөөний №207, утас:99436009

И-мэйл: suvdaa@yahoo.com,

Дэд бүтцийн асуудал хариуцна.

Түлш эрчим хүч, дулааны хангамж үйлчилгээ, зам тээвэр, харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээ, барилга хот байгуулалт,  нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнүүдийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Э.ОЮУНТУНГАЛАГ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

өрөөний №207, утас:99802945

И-мэйл: oyuntungalag@khovd.gov.mn,

Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар, сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, мал эмнэлэг үржил үйлчилгээний нэгжүүдийг хариуцна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, сумдын мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

 

 

- share

Сэтгэгдэл (0)