Төсөл хөтөлбөр

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХДАГЧ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛНА

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайд болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаалаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн анхдагч мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн тооллогын ажлыг Улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар болсон. Энэ ажлын хүрээнд 2019 оны 2 дугаар сард Ховд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх бүрийг үзлэг тооллогод хамруулан, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг Норвегийн тусламжийн байгууллагын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг […]