Цаг үеийн мэдээ

Төрийн албан хаагчид сургалтад хамрагдаж байна

“Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь” сэдэвт сургалт болж байна.

Энэхүү сургалт нь Төсвийн хөрөнгө оруулалт болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний үр дүн, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслийг оновчтой хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр оролцогчдод мэдээлэл хүргэж санал солилцох юм.

Сургалтад төрийн байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл 30 хүн оролцож байна. Тус сургалт нь 2 өдөр үргэлжлэх бөгөөд дараах сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлж байна.

– Үйлчилгээг сайжруулахын тулд нийгмийн эгэх хариуцлага, оролцоо ба төсвийн ил тод байдлыг цогц байдлаар ашиглах нь

– Монгол Улсын төсвийг тодорхойлох нь:  Төсвийн өгөгдөлд нээлттэй хандах/нэвтрэх

Практик дадлага 1: Улсын хөрөнгө оруулалтын удирдлагад иргэд оролцох нь

– Практик дадлага 2: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний төсөв болон үйлчилгээний чанар хүртээмжийн оролцоот хяналт