Стандарттай Ховд

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО – ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭ

Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ бол:
o    чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг дээшлүүлэх
o    байнгын сайжруулалтанд хүрэх
o    сөрөг үр дагавараас сэргийлэх.
•    Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ бол үл тохирлыг арилгах, илэрсэн үл тохиролд дүн шинжилгээ хийх, болзошгүй үл тохирлоос сэргийлэх арга хэмжээ авах юм.
•    Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ нь үйл явц, чанарын удирдлагын тогтолцоог төлөвлөсөн үр дүнд хүргэхэд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох, сэргийлэх арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлсэнээр сөрөг үр дагаварыг бууруулах, бий болсон боломжийг бүрэн ашиглах нөхцлөөр хангана.
ISO 9001 СТАНДАРТЫН ДАВУУ ТАЛУУД
•    Үйл ажиллагааг байнга сайжруулах боломжтой болно.
•    Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар тогтмол дээшилнэ.
•    Удирдлагын хяналт дээшилнэ.
•    Цаг хугацаа нөөцийг зөв ашиглана.
•    Бүх ажилтны үүрэг хариуцлага тодорхой болно.
•    Гадаад болон дотоод харилцаа сайжирч, байгууллагын соёл, нэр хүнд өснө.
•    Хэрэглэгч болон сонирхогч бусад талын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд байгууллагуудад тусалж чадна.
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШААРДЛАГА
•    Хэрэглэгч болон сонирхогч бусад талын хэрэгцээ, хүслийг тодорхойлох
•    Байгууллагын чанарын бодлого болон чанарын зорилтуудыг тогтоох
•    Чанарын зорилтуудад хүрэхэд шаардагдах үйл явцууд болон үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох
•    Чанарын зорилтуудад хүрэхэд шаардагдах нөөцийг тодорхойлж, түүгээр хангах
•    Үйл явц нэг бүрийн үр нөлөө болон үр ашгийг хэмжих аргыг тогтоох
•    Үйл явц нэг бүрийн үр нөлөө , үр ашгийг тодорхойлохын тулд тэдгээр хэмжүүрийг хэрэглэх
•    Үл тохиролоос сэргийлэх, тэдгээрийн шалтгааныг арга хэрэгслийг тодорхойлох
•    Чанарын удирдлагын тогтолцоогбайнга сайжруулах үйл явцыг тогтоох, хэрэгжүүлэх
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ЗАРЧИМ 

1.    Хэрэглэгчдэд төвлөрөх
2.    Манлайлах
3.    Ажилтан бүр оролцох
4.    Үйл явцын дагуу ажиллах
5.    Байнга сайжруулах
6.    Бодит шийдвэр гаргах
7.    Харилцан үр дүнтэй хамтран ажиллах

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТУУД 
•    Дээд удирдлагаас шийдвэр гаргах
•    Хэрэгжүүлэх баг байгуулах, чанарын төлөөлөгч томилох
•    Үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх
•    Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах
•    Чанарын удирдлагын тогтолцооны сургалтыг тасралтгүй хийх
•    Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичиг боловсруулах
•    Чанарын удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх
•    Чанарын дотоод аудит хийх
•    Баталгаажуулалт хийх
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛ 

•    Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тууштай нийлүүлэх чадвартай болох;
•    Хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцэх;
•    Хэрэглэгчийн шаардлагыг дээшлүүлэх боломж нэмэгдэх;
•    Байгууллагын төлөв байдал, зорилтод холбогдолтой эрсдэл ба боломжийн талаар арга хэмжээ авах;
•    Чанарын удирдлагын тогтолцооны тогтоосон шаардлагад нийцсэн чадвараа харуулах.
•    Байгууллагын үйлажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн хяналт сайжирна.
•    Хэрэглэгчдийг чанартай ажил, үйлчилгээгээр хангана.
•    Байгууллагын үйл ажиллагаа тасралтгүй сайжирч, гадаад дотоодод байгууллага нэр хүндээ өсгөх боломж бүрдэнэ.
•    Төрд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэж, төрийн үйлчилгээний сэтгэл ханамж дээшилнэ.
•    Төрийн үйлчилгээ ил тод нээлттэй, шуурхай, хүртээмжтэй, хариуцлагатай болно.
•    Байгууллагынсахилгабат, эмхцэгцсайжирч, хариуцлага тооцох хяналтын тогтолцоо бүрдэнэ.
•    Ажлын үр дүнгийн үнэмлэмжтэй болж, ажлын гүйцэтгэл сайжирч, ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ