МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Хууль, эрх зүй Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАНА

Төрийн жинхэнэ албанд ажиллаж байгаа албан хаагчдыг “Төрийн албаны тухай хууль”-д заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавигдах нийтлэг шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхэд Төрийн албаны зөвлөл бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хүн нэг бүрээр хяналт шалгалт хийх арга хэмжээг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахаар боллоо.
Төрийн албаны тухай хуульд төрийн жинхэнэ албан тушаалд ажиллах албан хаагчид тавих нийтлэг шаардлагыг тодорхойлсон байдаг. Үүнд: Монгол Улсын иргэн байх, дээд боловсролтой байх, гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлээгүй байх, эрүүл мэндийн хувьд шаардлага хангасан байх, цэргийн жинхэнэ алба хаах үүргээ биелүүлсэн байх зэрэг шаардлагууд хамаарна.
Энэхүү шалгалтаар төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг:
– давхар иргэншилтэй эсэх,
– боловсролын баримт бичиг нь жинхэнэ эсэх,
– авлига албан тушаалын болон бусад гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байсан эсэх зэрэг асуудлуудыг шалгаж тогтооно.