Тангараг

төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараглинк
1төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг 2019 онүзэх
2төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг 2021 онүзэх
3төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зэрэг дэв 2019 онүзэх
4төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зэрэг дэв 2020 онҮзэх