Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Н.ГАНЗОРИГ
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №215, утас:99766446
И-мэйл: ganzorig@khovd.gov.mn
Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр болон дотоод ажлын хүрээнд гаргаж байгаа эрх зүйн акт хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, арга зүйн зөвөлгөө, туслалцаа үзүүлэх.
Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

Ч.ЭРДЭНЭБАТ
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 404, утас: 88437615
И-мэйл: erdenebat@khovd.gov.mn
Хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулах түүнээс иргэд, байгууллага, албан тушаалтанд лавлагаа, мэдээлэл өгөх болон хэлтсийн дотоод ажил хариуцна.

Л.ГЭРЭЛМАА
ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 104, утас: 99180629
И-мэйл: gerelmaa@khovd.gov.mn

.........................

П.ЦЭЦЭГСҮРЭН
СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 404, утас: 94102626
И-мэйл: tsetsegsuren@khovd.gov.mn
Засаг дарга, Тамгын газрын хууль, эрх зүйн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлын бодлого зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн лавлагаа сан бүрдүүлж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийг хууль, эрх зүйн үнэн зөв мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

С.БАТДОРЖ
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА


Өрөөний № 121 Утас: 99203576
И-мэйл: batdorj@khovd.gov.mn
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль, тогтоомжийг аймгийн хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт-үнэлгээ өгөх, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

Б.БАТЦЭЦЭГ
АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГИЙН ЭРХЛЭГЧ


Өрөөний № 121 Утас:99470288
И-мэйл: battsetseg@khovd.gov.mn
Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын байнга хадгалах баримтаар нөхөн бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах, иргэд байгууллагуудад архивын баримтаар үйлчлэх

Т.НАРАНЧИМЭГ
ЦАХИМ САНГИЙН-ОПЕРАТОРЧ


Өрөөний № 121, Утас: 99038508
И-Мэйл: Naranchimegl@khovd.gov.mn
Төрийн архивын тасагт

Ш.ДЭЛГЭРМАА
ЦАХИМ САНГИЙН-ОПЕРАТОРЧ

Өрөөний № 119, утас: 99697819
И-мэйл: Delgermaa@khovd.gov.mn
Архивын баримтаас лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох, архивын баримтын мэдээллийн хоёрдогч санг үүсгэх

Б.ЛХАГВАБАЯР
ГЭРЭЭТ АРХИВЧ


Өрөөний № 121, утас: 95115091
И-мэйл: lhagvabayr@khovd.gov.mn
Архивын баримтаас лавлагаа, магадлагаа хайх, олгох.