Цэргийн штаб

Б.ГАНХУЯГ
ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ДАРГА, ХУРАНДАА

Өрөөний №304, утас:99477301
И-мэйл:
Батлан хамгаалах удирдлага төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах, цэргийн техникийн тоо бүртгэл явуулах ажлыг зохион байгуулах, тодотгол хийх, дайчилгааны даалгавар хангах, нууц хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, улсын хил хамгаалалтанд дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн сургуульд суралцах бие бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгаруулах, анги салбарт гэрээгээр алба хаахыг хүсэгчдийг элсүүлэх, дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтнийг сургах, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, дуйцүүлэн хаагчдыг алба хаалгах, халах асуудлыг шийдвэрлэх. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангах.

Д.ОДГЭРЭЛ
ДАЙЧИЛГААНЫ ОФИЦЕР, ДЭД ХУРАНДАА


Өрөөний №306, утас: 88850866
И-мэйл: odgerel@khovd.gov.mn

Аймгийн дайчилгааны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, түүний биелэгдэх боломжийг хангах, дайчилгааны даалгаврын дагуу хүн, техникээр нөхөн хангах нөхцлийг бүрдүүлж, тодотголыг тогтоосон хугацаанд зохион байгуулах, Аж ахуй нэгж байгууллага, сум баг, иргэдэд, дайчилгааны тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.

Д.ТАМИР
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ, СУРГАЛТЫН ОФИЦЕР, ДЭД ХУРАНДАА


Өрөөний №424, Утас: 88287866
И-мэйл: tamird045@gmail.com

Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед гардан хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдэд мэргэжил, арга зүйн удирдлага туслалцаа үзүүлэх, орон нутгийн хамгаалалтыг төлөвлөж зохион байгуулах, биелэлтийг хангах төлөвлөгөөг тодотгох, цэргийн насны залуучуудын боловмролын түвшинг дээшлүүлэх чиглэлээр орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай харилцах, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнийг сургаж, бэлтгэх нууцын хадгалалт хамгаалалтын журам мөрдөж ажиллана.

Ж.НЯМЖАРГАЛ
ТОО БҮРТГЭЛИЙН ОФИЦЕР, ХОШУУЧ


Өрөөний №306, утас: 88076604

Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн бэлтгэл офицер, бэлтгэл ахлагч, түрүүч,байлдагч нарын бүртгэл, цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах, гэрээгээр алба хаах болон цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийг элсүүлэх, цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрөөр хаах иргэдийн мөнгийг төлүүлж барагдуулах, авто техник хэрэгслэл, зам барилгын машин механизмын тооцоо судалгааг гарган бүртгэж, цэргйин бүртгэлийн аймгийн мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд оршино.