Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Ч.БАГДАЛ
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


Өрөөний №301, утас:99432155
И-мэйл: bagdal@khovd.gov.mn
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлого боловсруулах, стратегийн шийдвэр гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах,
Төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, аймгийн хэмжээнд бүртгэл тайлан тооцоог стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах асуудлыг хариуцаж, мэргэжил арга зүйн удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Б.БАТНАСАН
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №315, утас: 99905393
И-мэйл:
Орон нутгийн төсвийн зарлагын төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих асуудлаар аймгийн хэмжээнд богино болон дунд хугацааны бодлого боловсруулан, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.
Удирдлагыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
Хэлтсийн дотоод ажил, улирал, жилийн төлөвлөгөө гарган, түүний биелэлтийг хангуулах, зохиосон ажлын сар, улирал, жилийн тайлан гаргах.

Б.ОТГОНЦЭЦЭГ
ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний № 315 , утас: 99213912
И-мэйл: otgontsetseg@khovd.gov.mn
Орон нутгийн төсвийн орлого,хөрөнгө оруулалт,хөгжлийн сангийн төсвийн төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, бодлого зорилтыг сурталчлах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

С.МӨНХ-ОЧИР
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №208 утас: 90695555
И-мэйл:
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийг мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сангийн яамнаас гаргасан санхүүгийн тайлан жагсаалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, аргачлалыг орон нутагт мөрдүүлэх, аймгийн нягтлан бодогч нарын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүгийн улсын байцаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэнд хяналт тавих, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайланг шалгаж, хүлээн авч нэгтгэл хийх, торгууль шийтгэврийн хуудасны тооцоо хийх

Ц.ДАВААНЯМ
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ


Өрөөний №101, утас: 99078358
И-мэйл: davaanyamts@yahoo.com
Хуулийн дагуу төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгож, төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийг про бланс программд шивсэн гүйлгээг анхан шатны баримтанд шалгаж баталгаажуулах, сар бүрийн аймгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээг нэгтгүүлэн Сангийн яаманд сүлжээгээр дамжуулж өгөх, удирдлагуудыг зохих мэдээллээр хангах, төсөвт байгууллагуудын улирал бүрийн бланс хүлээн авч хагас бүтэн жилээр нэгтгэн Сангийн яаманд нэгтгэл өгөх

О.ЭРДЭНЭСҮРЭН
ТӨРИЙН САНГИЙН ДОТООД ХЯНАЛТ, АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101, утас: 99478080
И-мэйл: Erdenesuren@khovd.com
Орон нутгийн төсвийн зарлагын төсөл боловсруулах, төлөвлөх, хуваарилах, батлуулах, хяналт тавих асуудлаар аймгийн хэмжээнд богино болон дунд хугацааны бодлого боловсруулан, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, санхүүгийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.
Удирдлагыг үнэн зөв, оновчтой мэдээллээр харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
Хэлтсийн дотоод ажил, улирал, жилийн төлөвлөгөө гарган, түүний биелэлтийг хангуулах, зохиосон ажлын сар, улирал, жилийн тайлан гаргах.

Х.ГАНБОЛД
ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101 утас: 99197250
И-мэйл: ganbold.x@khovd.gov.mn
Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Я.АЗБИЛЭГ
ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №101 утас: 99430909
И-мэйл: azaa430909@gmail.com
Хариуцсан байгууллагын хүрээнд батлагдсан төсвийн хувиарын дагуу зардлын ваучер бичих, нягтлан бодогчдыг мэргэжил аргазүй мэдээллээр хангах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.