Дүрэм, Журам, Стандарт

Нутгийн удирдлагын ордонд Төрийн үйлчилгээ үзүүлэх стандарт
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм
Баримт бичгийн хугацааны шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих журам
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам
Угтах үйлчилгээ - Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 7043-1111 төвийн журам
Хайрцагаар санал хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
"Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний авто машин хэрэглэх журам
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын журам
Харуул хамгаалалтын журам
Машин текникийн үзлэг оношилгоо хийх журам
Цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх журам